COMPREHENSIVE ATLAS OF THE DUTCH UNITED EAST INDIA COMPANY

 

VOLUME II: JAVA AND MADURA

 

 

Sorry - sold out!

 

 

The second volume of the Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company entitled Deel/Volume II: Java en Madoera/Java and Madura, which is the first regional volume in the series, has been launched on 30 November 2007.

 

Its contents give a comprehensive overview of the enormous legacy of VOC manuscript maps, plans and topographical drawings of Java, the main island of the Malay Archipelago and seat of the Company’s High Government over all Dutch possessions east of the Cape of Good Hope, and the subordinate small island of Madura. Like the other volumes in the series, Java and Madura will be a single hard-cover edition of 1600 individually numbered copies, containing 432 pages in full-colour print on 170 gsm wood-free art paper, and supplied with laminated dust-jacket and slipcase with sized full-colour print; all text will be in Dutch and English. The page format is an impressive 56 x 40 cm (h x w) and including the slipcase the atlas will weigh just over 12 kg.

 

Until 31 December 2007, Deel/Volume II: Java en Madoera/Java and Madura will be available at a reduced introductory price of € 295/- per copy excluding P&P; afterwards this atlas volume will be sold exclusively at the uniform list price of € 350/- per copy. P&P per copy: Europe EU: € 20/-; rest of Europe: € 25/-; all other countries: € 35/-.

 

Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. Deel/Volume II: Java en Madoera/Java and Madura.

G.J. Knaap et al., Asia Maior/Atlas Maior Publishers in collaboration with the Netherlands National Archives, the Royal Dutch Geographical Society and Explokart/Utrecht University; single edition November 2007, isbn/ean 978-90-74861-27-4.

 

 

Reproduced below, by way of a preview, are some of the facsimile maps and drawings included in Java and Madura, with the notes as they will appear in the atlas.

 

For the complete table of contents of this atlas volume (pdf), please click the pdf icon.

                   

 

 

 

 

 

Nationaal Archief, 4.VEL 380.

 

[Anoniem, ca 1682] :

[Anonymous, c. 1682] :

 

[Kaart van een gedeelte van de kust bij Bantam].

 

[Map of a part of the coast near Bantam].

 

Schaalstok van 40 Roeden = [ca. 1 : 1.100] [inzetkaart] 150 Rijnlandsche Roeden = [ca. 1 : 4.600].

Scale-bar of 40 Roeden = [approximately 1 : 1,100] [inset map] 150 Rijnlandsche Roeden = [approximately 1 : 4,600].

 

1 kaart + 1 inzetkaart : ms op papier, gekleurd, 96,5 x 141 cm.

1 map + 1 inset map : ms on paper, coloured, 96.5 x 141 cm.

 

Oriëntatie: het noorden is onder.

Orientation: north is below.

 

Tirtajasa (Tirtayasa). De neutrale titel uit de inventaris van P.A. Leupe (1867) geeft daarvoor geen nadere aanwijzing, maar deze fraaie kaart in vogelvlucht toont in feite een cruciale episode in de oorlog tussen de VOC en Bantam van 1682-1684: de landing van compagniestroepen onder veldoverste François Tack en de Ambonse kapitein Jonker op 26 oktober 1682 nabij Tanara in het oosten van Bantam voor de grote en beslissende aanval op sultan Agengs vesting Tirtajasa. De inzetkaart toont een plattegrond van dit zwaar versterkte paleis op ca. vijftien kilometer ten noordoosten van het tegenwoordige Serang, dat naar verluidt werd ontworpen door een tot de islam bekeerde Nederlandse adviseur van de sultan, Hendrick Lucasz Cardeel. Ageng verkoos het al jaren voor het begin van de oorlog als vorstelijke residentie boven het paleis in de stad Bantam en wordt daarom vaak aangeduid met de samengestelde naam Ageng Tirtajasa. De vesting werd op 29 december na harde strijd door Ageng ontruimd en op zijn bevel door de eigen troepen opgeblazen, waarna hij zich met een deel van zijn aanhang terugtrok in het zuidelijke bergland. Van daaruit zette hij de strijd nog bijna een jaar voort; na zijn overgave later in 1683 werd de oude sultan uiteindelijk naar Batavia overgebracht, waar hij tot zijn dood in 1692 gedwongen in het Kasteel verbleef.

 

Tirtayasa (Tirtajasa). The neutral title borrowed from the inventory of P.A. Leupe (1867) gives no further clue, but this fine bird’s eye map in fact shows a crucial episode in the 1682-1684 war between the VOC and Bantam: the landing of the Company’s troops under the command of General François Tack and the Ambonese Captain Jonker near Tanara in the east of Bantam on 26 October 1682, in preparation for the decisive attack on Sultan Ageng’s stronghold Tirtayasa. The inset map shows a ground plan of this strongly fortified palace situated about fifteen kilometres to the north-east of present-day Serang, which is said to have been designed by the Dutch advisor to the Sultan, Hendrick Lucasz Cardeel, who had converted to Islam. Years before the outbreak of the war, Ageng had chosen it as royal residence in preference to the palace in the city of Bantam and consequently he is often referred to by the compound name Ageng Tirtayasa. On 29 December, after a fierce resistance offered by Ageng, the fort was evacuated and blown up by his own troops on his orders, after which he and part of his retinue withdrew into the southern mountainous terrain. From there, he continued to pursue the struggle for almost a year; when he surrendered later in 1683, the former Sultan was finally taken to Batavia, where he remained under duress in the Castle until his death in 1692.

 

 

 

 

 

Österreichische Nationalbibliothek, Atlas Blaeu-Van der Hem 39:25.

 

[Johannes Vingboons, 1665-1670] :

 

[Aanzicht van het eiland Onrust].

 

[View of the island of Onrust].

 

Tekening met pen en penseel op papier, gekleurd, 57,5 x 88,5 cm.

Pen and brush drawing on paper, coloured, 57.5 x 88.5 cm.

 

Verso: ’t eijlant onrust leijt voor de stadt Batavia.

 

Het aanzicht van Onrust in de Atlas Blaeu-van der Hem door of uit het atelier van Johannes Vingboons is gebaseerd op een origineel dat dateerde van kort na de bouw van het eerste fortje op het eiland in 1656. Behoudens enkele semi-permanente optrekjes aan de oostzijde van het fort komt de voorstelling geheel overeen met die van Listingh op blad 182.

 

The view of Onrust included in the Atlas Blaeu-van der Hem by or from the studio of Johannes Vingboons is based on an original which dated from shortly after the construction of the first small fort on the island in 1656. With the exception of a few semi-permanent sheds on the eastern side of the fort, the representation tallies completely with that of Listingh on sheet 182.

 

 

 

 

 

Rijksmuseum Amsterdam, RP-T-FM-75.

 

H. Kobell, [1775-1779] :

 

[Casteel te Batavia van den Houtkap af te zien].

   [Batavia Castle as seen from the Timber Yard].

Tekening met pen en penseel op papier, gekleurd, 18 x 29 cm.

Pen and brush drawing on paper, coloured, 18 x 29 cm.

 

Hendrik Kobell jr. vervaardigde deze voorstelling naar een (kopie van een ) tekening van Rach die later onder nr. BW 5 deel uitmaakte van de collectie van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, met de titel Het Gezigt van het Kassteel van Batavia af te zien van de / Houijdkap na de Waaterpoort, me desselfs Werf en vierkans Poort. Deze tekening komt tegenwoordig niet meer voor in de verzameling van de Nationale Bibliotheek van Indonesië, evenmin als in de andere collecties van Rachs werk, zodat de kleine reproductie daarvan rechtsmidden overgenomen moest worden uit J. de Loos-Haaxman, Johannes Rach en zijn werk (1928). De Houtkap bevond zich pal ten noorden van het Kasteel aan de overzijde van de Kasteelsgracht. Men kijkt hier dus in zuidelijke richting op de Waterpoort tussen de bastions Saphier (links) en Parel (rechts, met laagbatterij), met rechts op de achtergrond de vlaggemast en enkele gebouwen op de Equipagewerf, bastion Culemborg, de Vierkantspoort en een deel van de Westzijdse Pakhuizen.

 

Hendrik Kobell Jr produced this representation from a (copy of a) drawing by Rach entitled Het Gezigt van het Kassteel van Batavia af te zien van de / Houijdkap na de Waaterpoort, me desselfs Werf en vierkans Poort (View of the Castle of Batavia seen from / the Timber Yard to the Water Gate, showing the Wharf there and the Square Gate), which was later to be part of the collection of the Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavian Society for the Arts and Sciences; class mark BW 5). This drawing is no longer to be found in the collection of the National Library of Indonesia, or in any other collections of Rach’s work. Therefore, the small reproduction of it in the right centre must have been borrowed from the work by J. de Loos-Haaxman Johannes Rach en zijn werk (Johannes Rach and His Work, 1928). The Timber Yard was located due north of the Castle on the far side of the moat. Hence it is seen here looking in a southerly direction at the Water Gate between the bastions Saphier (left) and Parel (right, with the low battery). To the right in the background, the flagstaff and a few buildings on the Fitting-out Wharf, the bastion Culemborg, the Vierkantspoort (the Square Gate), as well as a few of the Western Side Warehouses can be glimpsed.

 

 

 

 

 

Nationaal Archief, 4.MIKO G1.27.

 

[H.J. Wardenaar, 1805] :

 

Gesigt van de Plaats, het Land en de Gebergten van Banjoewangie met de Straat te zien.

 

View of the Settlement, the District and the Mountains of Banjoewangi as seen together with the Strait.

 

Tekening met pen en penseel op papier, gekleurd, 53 x 74 cm.

Pen and brush drawing on paper, coloured, 53 x 74 cm.

 

In deze tekening laat Hendrik Jacob Wardenaar nogmaals zichzelf aan het werk zien, nu aan boord van een vlerkprauw in Straat Bali voor Banjoewangi. De blik is in zuidwestelijke richting, met links het plaatsje zelf en daarachter, iets landinwaarts, de ‘bandietenplaats’ Soekaradja. Midden en rechts ziet men de vulkanen van het Idjen-massief, van voor naar achter de Merapi, de Rante, de Pendil en de Raoeng. De smalle landtong die in JanTheunis Busschers kustkaartje boven voor Banjoewangi is ingetekend, verspert hier vanwege het noordelijke gezichtspunt niet het uitzicht op het plaatsje; geheel links is nog wel de uiterste punt ervan te herkennen.

 

In this work, Hendrik Jacob Wardenaar again shows himself at work, now on board an outrigger canoe in the Bali Strait off Banyuwangi. The view is in a south-westerly direction, with the township itself on the left and behind, a little farther inland, the bandietenplaats (penal colony) at Sukaraja. In the centre and to the right the volcanoes of the Ijen Massif (Pegunungan Ijen) can be seen, from front to back Merapi, Rante, Pendil and Raung. Given the northerly point of vantage, the small tongue of land which has been drawn in front of Banyuwangi in Jan Theunis Busscher’s small coastal chart above, does not obstruct the view of the township; its outermost tip can be glimpsed on the far left.